3 วิธีรับมือกับปัญหาช้อปปิ้งออนไลน์

Advertisement

รู้หรือไม่? จากข้อมูลสถิติด้านภัยคุกคามไซเบอร์ของไทยปี 2557 ที่รวบรวมโดย ThaiCERT พบว่า Fraud หรือการหลอกลวงซื้อขายออนไลน์ เป็นภัยออนไลน์ที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจาก Malicious Code คิดเป็นสัดส่วนถึง 25.2%

แม้ว่าการจับจ่ายออนไลน์จะเพิ่มความสะดวกสบาย แต่ในอีกด้านก็ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการถูกหลอกลวงจากผู้ไม่ประสงค์ดี แต่ทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ เรามีเทคนิคข้อควรปฏิบัติในยามจำเป็น เมื่อพบกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์ใน 3 กรณีดังนี้

1. กรณีถูกลักลอบ หรือโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิต (ระหว่างการจ่ายค่าสินค้าออนไลน์)

ปัจจุบันธนาคารต่างๆ จะมีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการใช้งานบัตรเครดิตที่น่าสงสัยและจะติดต่อกับเราเพื่อยืนยันการใช้งานทำให้ป้องกันปัญหาได้มาก อย่างไรก็ตาม บางครั้งหน่วยงานเหล่านี้ก็อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ดังนั้น ในฐานะเจ้าของบัตรเครดิต ก็ควรตรวจสอบประวัติการใช้งานอยู่เสมอ หากพบรายละเอียดการใช้งานที่น่าสงสัยและไม่ได้เกิดจากการใช้งานจริง

แนวทางปฏิบัติ

1.1 ติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อระงับการใช้และทำการออกบัตรใหม่ ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีกระบวนการด้านเอกสารที่แตกต่างกัน

ควรทำลายบัตรเก่าทิ้งไป โดยเน้นการทำลายในส่วนแถบแม่เหล็กและชิปบันทึกข้อมูลบนบัตร หลังจากได้ออกบัตรใหม่และยกเลิกบัตรเก่าเรียบร้อยแล้ว

1.2 ตรวจสอบกับทางธนาคารถึงการคืนเงินว่าสามารถทำได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอย่างไรในการยืนยันว่าการทำธุรกรรมซื้อขายที่เป็นปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเราจริงๆ

1.3 ทำการลบข้อมูลบัตรเครดิตที่เคยบันทึกไว้บนเว็บไซต์หรือระบบต่างๆ ที่ช่วยในการซื้อของออนไลน์เพื่อเป็นการทำลายข้อมูลทั้งหมด

2. เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่เป็นปัญหาใหญ่มากนัก

เช่น จ่ายค่าสินค้าแล้ว แต่ได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ สินค้าแตกหัก หรือสินค้าไม่ครบถ้วน เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติ

อ่านข้อกำหนดในเว็บไซต์ที่ขายสินค้าว่ามีนโยบายการคืนสินค้า หรือแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่ หากชี้แจงไว้ก็ให้ทำตามเพื่อแก้ปัญหา แต่ถ้าหากไม่ได้ชี้แจงก็ควรติดต่อไปยังผู้ขายผ่านช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์และเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขายอาจรับผิดชอบโดยการคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า

3. เกิดข้อพิพาทเป็นการทำผิดโดยตั้งใจของผู้ขาย

นั่นคือ ผู้ซื้อจ่ายเงินแล้ว แต่ผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้ หรือส่งของอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้สั่งซื้อไป ซึ่งแสดงถึงเจตนาที่ไม่ดีของผู้ขายอย่างชัดเจน

แนวทางปฏิบัติ

แจ้งความและการดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยหน่วยงานที่ควรติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาคือตำรวจ ซึ่งการทำผิดแบบนี้เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

– ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

– พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

ก่อนจะติดต่อแจ้งความกับทางตำรวจ

เราจะต้องรวบรวมหลักฐานที่ควรจะมีทั้งหมดเสียก่อน โดยแนวทางปฏิบัติเมื่อพบปัญหาลักษณะนี้มี ดังนี้

1. รวบรวมเอกสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์

ไม่ว่าจะเป็นประกาศขาย หลักฐานการจ่ายเงิน หมายเลขบัญชีธนาคารในกรณีที่ใช้การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า ข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อช่วยยืนยันและสนับสนุนกับความผิดคดีเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน

2. เข้าแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงประชาชน

โดยอาจจะชี้แจงกับตำรวจว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และรับใบแจ้งความกลับมา

3. นำใบแจ้งความไปติดตามหาที่อยู่ของผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่แจ้งที่อยู่ที่ชัดเจนไว้ เช่น หากผู้ขายประกาศขายในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง ก็นำใบแจ้งความไปติดต่อผู้ดูแลเว็บบอร์ดเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของผู้ขาย เช่น IP Address และ ISP ที่ผู้ขายใช้ ซึ่ง ISP ก็สามารถค้นหาตำแหน่งของผู้ขายได้จาก IP Address นั่นเอง หรืออาจจะติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อขอข้อมูลที่อยู่ได้เช่นกัน

4. นำหลักฐานเกี่ยวกับที่อยู่ที่ได้นี้ไปแจ้งกับตำรวจอีกครั้ง เพื่อให้ตำรวจดำเนินการจับกุม

5. จับกุมแล้ว ขั้นตอนที่เหลือคือขั้นตอนในชั้นศาล

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีขั้นตอนอื่นๆ ในการสืบหาหลักฐานอีก สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อเราทำการซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์หรือผู้ที่มีความน่าเชื่อถือน้อย เราจะต้องบันทึกข้อมูล และหลักฐานไว้ทุกครั้งเพื่อการดำเนินคดี เพราะหากไม่ทำการบันทึกหลักฐานเหล่านั้นไว้ก็เป็นเรื่องยากที่จะดำเนินคดีได้

หลังจากที่ได้ทำการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ผลที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในส่วนของเราเองนั้นแม้ว่าเราจะเป็นผู้เสียหาย แต่ก็ควรจะมีการเผยแพร่ความเสียหายนี้ให้กับผู้อื่นได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคต ทั้งปัญหาที่เกิดจากผู้ขายคนเดิม หรือผู้ขายคนอื่นๆ โดยช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่การฉ้อโกงในการซื้อขายสินค้าออนไลน์นี้ ทำได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งมีขั้นตอนการร้องเรียน มีดังนี้

  1. เข้าไปยังเว็บไซต์ http://complain.ocpb.go.th หากมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้วให้ทำการเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานให้ทำการลงทะเบียน
  2. ทำการบันทึกข้อมูลตามปัญหาที่พบ เพื่อให้ทาง สคบ. ดำเนินการต่อไป

นอกเหนือจากการแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สคบ. แล้ว การเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โซเซีลเน็ตเวริ์ก ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการกระจายข่าวสารได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อื่นมีความระมัดระวังในการซื้อสินค้าออนไลน์และใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น รวมทั้งอาจทำให้ผู้ขายที่มีเจตนาไม่ดีเลิกล้มความตั้งใจไปด้วยก็เป็นได้

สรุปแล้ว เมื่อเราเกิดปัญหาในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม สิ่งแรกที่ควรจะทำคือติดต่อ เจรจาต่อรอง และไกล่เกลี่ยกับผู้ขาย อย่างไรก็ตาม บางครั้งการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอาจไม่เป็นผล ก็ลองติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ กระทรวงไอซีที สายด่วน 1212 หรืออีเมล occ@etda.or.th ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องการฉ้อโกงเงินออนไลน์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก infographic ด้านล่างนี้ครับ

infographic
ขอบคุณข้อมูลจาก Yengobuzz